Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Odpredaj prebytočného majetku

 

Prešovské zdravotníctvo, a.s. ponúka na odpredaj prebytočný majetok – nehnuteľnosti evidované na Okresnom úrade Humenné, katastrálny odbor, zapísané na LV č. 2033 k.ú. Humenné

-Stavba so súp. č. 2838 – budova „Práčovňa NsP Humenné“
-Pozemok pod stavbou – parcela reg. C č. 3362/22 o výmere 137 m2
-Pozemok pod stavbou – parcela reg. C č. 3362/26 o výmere 554 m2
-Priľahlý pozemok – novovytvorená parcela reg. C č. 3362/52 o výmere 457 m2
 
Ponuky na odkúpenie je možné zasielať poštou na adresu Prešovské zdravotníctvo, a.s., Nemocničná 7, 066 01 Humenné alebo emailom na sekretariat.he@svetzdravia.com v termíne do 13.3.2017.
Bližšie informácie na tel. c. +421 57/770 62 31