Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Ambulancie

Ambulancia pneumológie a ftizeológie

Ambulancia pneumológie a  ftizeológie a stacionár poskytuje špecializovanú ambulantnú zdravotnícku starostlivosť dospelým osobám chorým na tuberkulózu a nešpecifické respiračné choroby, ako aj osobám s pridruženými chorobami a stavmi k tuberkulóze a respiračným chorobám. Súčasťou tejto starostlivosti je diagnostika, diferenciálna diagnostika, liečba a rehabilitácia, ako aj vypracovanie podkladov pre posudkové účely, špecializované vyšetrenia a diagnosticko-terapeutické zákroky.

Ambulancia úrazovej chirurgie

Traumatologická ambulancia je určená pre traumatologických pacientov, na kontrolné vyšetrenie po hospitalizácii na oddelení.

Centrum klinickej onkológie

Centrum klinickej onkológie poskytuje komplexnú odbornú liečebno-preventívnu starostlivosť v rozsahu stanovenom v koncepcii odboru. Nachádza sa v pavilóne C na prízemí.

Chirurgická ambulancia

Chirurgická ambulancia je odbornou ambulanciou pre pacientov s chirurgickými ochoreniami.

Detská gastroenterologická ambulancia

Ambulancia poskytuje zdravotnú starostlivosť pre deti od narodenia do 19 rokov z okresu Humenné, ale aj z okresov Michalovce aj Vranov nad Topľou. Ambulancia pracuje 2 dni v týždni - utorok aj streda, vo štvrtok konziliárne vyšetrenia na oddelení v nemocnici.

Detská nefrologická ambulancia

Nefrológia je špecializovaný odbor medicíny, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a liečbou ochorení obličiek a odvodných močových ciest, a to akútnych aj chronických.

Venuje sa tiež rôznym patologickým stavom, pri ktorých dochádza ku sekundárnemu poškodeniu obličiek.

Diabetologická ambulancia

Diabetologická ambulancia sa zaoberá diagnostikou, liečbou  a dispenzarizáciou pacientov s cukrovkou - diabetes mellitus  všetkých typov (  DM 1.typu, DM 2.typu, Gestačný DM , iné špec. typy DM. a iné poruchy metabolizmu glukózy ), edukáciou diabetikov o diéte, režimových opatreniach, liečbe a o možných akútnych a chronických komplikáciách pri diabete.

Gastroenterologická ambulancia

Gastroenterolgická ambulancia zabezpečuje diagnostickú, liečebno-preventívnu starostlivosť o pacientov s gastroenterologickými chorobami. Na ambulanciu prichádzajú pacienti od praktických lekárov, od špecialistov, na základe odporúčania lekárov prvého kontaktu a slobodného výberu pacienta.

Gynekologická amb. Koškovce

Gynekologická ambulancia je odbornou ambulanciou pre pacientky zo spádovej oblasti Koškovce.

Gynekologická amb. Ohradzany

Gynekologická ambulancia je odbornou ambulanciou pre pacientky zo spádovej oblasti Ohradzany.

Gynekologická amb. pri oddelení

Gynekologická ambulancia je odbornou ambulanciou pre pacientky s gynekologickými ochoreniami, tehotné pacientky a zabezpečuje diagnostickú, liečebno - preventívnu starostlivosť v danom odbore.

Hematologická ambulancia + transfuziológia

Vykonáva diagnostiku a liečbu chorých s chorobami  krvi a krvotvorných orgánov, depistáž a dispenzarizáciu primárnych hematologických chorôb vrátane porúch hemostázy  a trombofilných stavov.

Infektologická ambulancia I

Odborná ambulancia pre choroby infekčné u detí, mladistvých a dospelých poskytuje ambulantnú starostlivosť u chorých na infekčné ochorenia s výnimkou tuberkulózy a pohlavných chorôb, ako aj u osôb podozrivých z nákazy.

Kardiologická ambulancia

Kardiologická ambulancia zabezpečuje diagnostickú, liečebno-preventívnu starostlivosť o pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho systému. Na ambulanciu prichádzajú pacienti od praktických lekárov, od špecialistov a na základe slobodnej voľby lekára.

Neurofyziologická ambulancia

Neurologická ambulancia + neurofyziológia je odbornou ambulanciou pre pacientov s ochoreniami nervového systému, zabezpečuje diagnostickú,  konziliárnu a liečebno-preventívnu starostlivosť v danom odbore.

Neurologická ambulancia

Neurologická ambulancia je odbornou ambulanciou pre pacientov s ochoreniami nervového systému, zabezpečuje diagnostickú a liečebno-preventívnu starostlivosť v danom odbore.

Ortopedická ambulancia

Ortopédia je základný medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a liečbou ochorení a úrazov pohybového aparátu. Realizujeme odborné vyšetrenia, diagnostiku a ambulantnú liečbu, predoperačnú aj pooperačnú starostlivosť. Navrhujeme ďalšie možnosti liečby a poskytujeme konzultácie.

Predanestetická ambulancia

Anestéziologická ambulancia zabezpečuje predoperačné anestéziologické vyšetrenie, predoperačnú prípravu ambulantných a hospitalizovaných pacientov a konziliárne služby v rámci predoperačnej prípravy pacientov plánovaných na anestetický výkon na jednotlivých oddeleniach podľa klinického stavu pacientov a vybavenia nemocnice.

Psychologická ambulancia

Ambulancia klinickej psychológie je odbornou ambulanciou pre pacientov s psychickými poruchami, ktorá zabezpečuje psycho-diagnostickú, liečebno-preventívnu starostlivosť v danom odbore.

 
© 2017 Svet zdravia, a.s. - všetky práva vyhradené