Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

História

Verejná krajinská nemocnica v Humennom začala svoju činnosť v roku 1885 s kapacitou 60 lôžok. Do roku 1912 sa v tejto nemocnici liečili iba niektoré interné choroby, pretože primárom nemocnice bol internista. Od roku 1918 do roku 1938 bol primárom nemocnice chirurg MUDr. Gejza Hazay, ktorý poskytoval všeobecnú chirurgickú starostlivosť.

V roku 1940 bola v Humennom postavená nová nemocnica s kapacitou 260 lôžok, v tej dobe jedna z najmodernejších v Európe. Bola postavená formou pavilónov. Pavilón číslo 1 infekčný, číslo 2 chirurgicko- pôrodnícko- gynekologický a pavilón číslo 3 dermato-venerologický. Svojmu pôvodnému účelu slúžili iba pavilón č. 1 a 2. V pavilóne číslo 3 ihneď od zahájenia prevádzky bolo umiestnené interné oddelenie. Detské oddelenie pôvodne nebolo plánované a zriadilo sa v byte pre riaditeľa v areáli nemocnice (terajšie ORL oddelenie). Prvým riaditeľom sa stal Andrej Timko - primár pôrodníckeho oddelenia. Prvá sanitka sa objavila až v roku 1942.

Hneď po oslobodení bolo potrebné sústrediť pozornosť na potlačenie epidémií, prednostne sa poskytovala starostlivosť navrátilcom z nacistických väzníc a koncentračných táborov, bolo potrebné zabezpečiť zdravotnícku službu v pohraničí, zvýšenú starostlivosť o deti ohrozené na zdraví dôsledkom vojnového obdobia. Ďalšou dôležitou úlohou bolo doplnenie počtu lekárskych kádrov, ktorých počet poklesol počas vojny o tretinu.

Od 1.4.1946 bol primárom chirurgického oddelenia MUDr.Andrej Leňo, podľa ktorého bola v roku 2000 humenská nemocnica pomenovaná.

V roku 1950 bol daný do prevádzky novopostavený provizórny pavilón (akcia UNRRA) pre liečenie tuberkulózne chorých. V roku 1951-52 sa zriadilo ORL oddelenie v adaptovanom byte riaditeľa a detské oddelenie sa premiestnilo do infekčného pavilónu. Začiatkom roku 1957 bolo zriadené nervové oddelenie a osamostatnilo sa infekčné oddelenie.

V roku 1960 pribudlo kožné oddelenie. V roku 1959-1963 bola postavená nemocnica I. typu v Snine. V rokoch 1961-1967 bol dokončený Odborný liečebný ústav pre tuberkulózu a choroby pľúcne Podskalka.

V 60 a 70-tych rokoch pokračovala dostavba jednotlivých oddelení nemocnice v Humennom, ktorej pôvodné objekty už nestačili narastajúcim potrebám modernej ústavnej starostlivosti. Išlo o prístavbu chirurgického a ženského oddelenia, prístavbu ORL oddelenia, prístavbou detského oddelenia.

Ambulantné služby v Humennom boli zabezpečované v Robotníckej sociálnej poisťovni, vybudovanej v roku 1931. V tejto budove boli okrem zdravotníckych prevádzok aj mestské kúpele a bytové priestory. S rozvojom liečebno-preventívnej starostlivosti a dobudovaním NsP II. typu boli v týchto priestoroch umiestňované nové odbory. Veľmi skoro sa ukázalo, že ani tieto priestory nezodpovedajú rastúcim požiadavkám. Od 60-tych rokov sa stala naliehavá potreba výstavby novej polikliniky. V 50 a 60- tych rokoch sa postupne rozširovala sieť obvodných zdravotných stredísk v okrese. V roku 1975 sa z bývalej budovy OV KSS vytvorili priestory pre rozšírenie polikliniky.

V roku 1988 bola dokončená a odovzdaná do prevádzky budova novej polikliniky II. typu, ktorá zastrešovala ambulancie prvého kontaktu (okrem detských lekárov, ktorí naďalej pôsobili v priestoroch starej polikliniky v centre mesta), stomatologické a odborné ambulancie, laboratórne pracoviská (biochémia, mikrobiológia, RDG, rehabilitácia) a lekáreň.

História humenskej nemocnice od roku 1989

Štrajkový výbor usporiadal stretnutie zdravotníckych pracovníkov v NsP Humenné pred novou poliklinikou ohľadom politických zmien v našom štáte. Od 18.11.1989 sa uskutočnili viaceré zasadnutia VPN i mítingy, ktoré boli cielené na nespokojnosť, kritiku a nedôveru vedeniu OÚNZ a ZV ROH. Keďže mnohé nedostatky boli doložené faktami, udiali sa zmeny vedenia OÚNZ, a to MUDr. Ján Gajdoš sa stal riaditeľom OÚNZ a Helena Rišková vedúcou sestrou. Zmeny nastali aj v ostatných vedúcich funkciách.

1.7.1991 sa z OÚNZ Humenné stali 3 právne subjekty: NsP Humenné, NsP Snina a NsP Medzilaborce.

12.11.1991 bola otvorená a odovzdaná do užívania novostavba Liečebne pre dlhodobo chorých, ktorej primárkou sa stala MUDr. Angela Bilšáková a vrchnou sestrou Kvetoslava Morochovičová.

V roku 1992 bolo otvorené dialyzačné pracovisko.

24.7.1993 bola v NsP Humenné slávnostne posvätená Kaplnka Matky ustavičnej pomoci. Vysvätil ju mons. Alojz Tkáč, biskup košickej diecézy. Mala by slúžiť zamestnancom aj pacientom hospitalizovaným v nemocnici.

1.11.1993 vzniklo samostatné pracovisko novorodenecké oddelenie JIRS (úsek patologických novorodencov) a primárkou sa stala MUDr. Mária Vasilová, vrchnou sestrou Otília Horňáková.

V roku 1994 začali odchádzať lekári do súkromnej praxe. Odštátnili sa všetky lekárne mimo nemocničnej. Udialo sa dosť zmien na vedúcich funkciách.

1.10.1995 bola otvorená plazmaferéza pri OTHO NsP Humenné

1.4.1996 bol slávnostne odovzdaný do prevádzky mamograf pre rtg oddelenie.

V OLÚ Podskalka sa uskutočňovali rekonštrukčné práce pre otvorenie Centra pre liečbu drogových závislostí, ktoré bolo slávnostne otvorené 10.1.1997. Vedúcou lekárkou sa stala MUDr. Jana Krokerová a vrchnou sestrou Alena Karnajová

1.4.1997 bolo otvorené onkologické oddelenie vedené primárkou MUDr. Evou Juskaničovou a vrchnou sestrou Kamilou Karcabovou.

12.12.1997 bolo slávnostne odovzdané do užívania nové Anesteziologicko- resuscitačné oddelenie na čele s MUDr. Michalom Džopkom a vrchnou sestrou Máriou Darjaninovou.

7.5.1998 bolo otvorené gynekologicko-pôrodnícke oddelenie a šestonedelie v novej budove chirurgického pavilónu na 1. poschodí.

Bol zakúpený negatoskop, prístroj na diagnostikovanie chorôb, vďaka neinvestičnému fondu Únie žien, Rodiny a žien za 200 000 Sk.

Návrh transformačných krokov na roky 1999-2002 v rezorte zdravotníctva, ktorý schválila vláda SR, predpokladal reštrukturalizáciu celého systému a ďalšie zásadné zmeny. Jedným z prijatých opatrení, ktoré sa dotkli aj NsP Humenné, bolo znižovanie počtu lôžok.

9.2.2000 boli určené nasledovné kroky:

• redukovať a reprofilizovať posteľný fond v členení kožné oddelenie 25 postelí na oddelenie typu LDCH

• redukovať ORL odd. o 5 postelí, novorodenecké o 7 a infekčné o 5 postelí

• redukovať 50 postelí Odborného liečebného ústavu tuberkulózy a pľúcnych ochorení Podskalka

10.decembra 2000 uplynulo 60 rokov od otvorenia Nemocnice v Humennom. Práve pri tejto príležitosti bola zverejnená anketa, na základe ktorej bolo určené meno významnej osobnosti, ktorá už nie je medzi nami a znamenala pre humenské zdravotníctvo prínos v odbornom i človečenskom ponímaní. Medzi zdravotníkmi i laickou verejnosťou najviac hlasov získal: MUDr. Andrej Leňo. Na slávnostnom stretnutí, ktorého sa zúčastnila aj rodina doktora Leňa, bola nemocnica premenovaná na Nemocnicu s poliklinikou Andreja Leňa v Humennom.

V roku 2001 humenská nemocnica má vďaka darcom nový prístroj - ultrasonografický prístroj s farebným zobrazením na oddelenie patologických novorodencov v hodnote 3,5 mil. Sk. Bude slúžiť aj pre gynekologické a pôrodnícke oddelenie. Slúži na vyšetrenie tehotných žien a vývoj plodu počas tehotenstva.

1.11.2002 bolo odštátnenie Fyziatricko- rehabilitačného oddelenia a Hemodialyzačné stredisko.

31.12.2002 prechádza Detská poliklinika pod správu mesta.

Od 1.1.2003 prechádza nemocnica delimitáciou pod správu VÚC Prešov.

10.7.2003 bolo zriadené Centrum paliatívnej starostlivosti na 1. poschodí budovy LDCH.

V septembri 2003 Svätý Otec Ján Pavol II v bratislavskej Petržalke vyhlásil sestru Zdenku za blahoslavenú a vyzval nás, aby sme si brali vzor z jej nádhernej duše, ktorá vynikala nevšednou láskou, obetavou službou chorým. Sestra Zdenka Cecília Schelingová pracovala aj v humenskej nemocnici v r. 1941-1942 ako ošetrovateľka.

1.1.2004 bolo zrušené PDS (Preventívno-diagnostické stredisko), svoju činnosti zahájili COS (centrálne operačné sály). Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti prechádza pod M.V. Medicínske centrum, n.o. Milan Vahovič

1.5.2004 dochádza k odštátneniu dopravnej zdravotnej služby na firmy J.P. Sanicar a Bios

Od 1.7.2004 dochádza k reprofilizácii lôžok v odbore chirurgia na lôžka v odbore úrazová chirurgia - traumatológia (chirurgia 45 lôžok, traumatológia 15 lôžok)

1.9.2004 bol dokončený kompletný presun OLÚ tuberkulózy z priestorov Podskalky do súčasných priestorov infekčného oddelenia a časti priestorov neurologického oddelenia - 3. poschodie, dochádza k zmene štatútu OLÚTaPCH Podskalka na Oddelenie pneumológie a ftizeológie.

10.12.2004 bolo odovzdané do užívania chirurgické oddelenie- ambulantná časť.

1.5.2005 bolo odštátnené PAO (Patologicko-anatomického oddelenia)

Od 1.4.2006 prevzala RLP (rýchlu lekársku pomoc) firma Slovenská záchranná, a.s. neskôr Falck, čo znamená odchod časti zamestnancov z anesteziologického oddelenia, vrátane jej primára MUDr. Michala Džopka. Novým primárom sa stáva MUDr. Milan Dančik.

27.6.2006 odsúhlasili poslanci PSK vznik akciovej spoločnosti Spoločné zdravotníctvo, ktorá bude spravovať NsP Humenné a NsP Svidník. V a.s. S

1.11.2006 došlo k transformácii NsP A. Leňa na Nemocnicu Andreja Leňa Humenné, n.o.

13.10.2007 v areáli nemocnice slávnostne odhalil a posvätil pamätnú tabuľu sestry Zdenky Schelingovej arcibiskup Alojz Tkáč, metropolita Košickej arcidiecézy. Na slávnosti sa zúčastnili predstavitelia KVPS, duchovní otcovia, Milosrdné sestry Svätého kríža a ďalší pozvaní hostia.

Od decembra 2007 po dobu 12 mesiacov sa realizoval projekt Európskeho sociálneho fondu "Vzdelávanie - celoživotný proces", ktorého úlohou bolo zvýšiť vzdelanostnú úroveň zamestnancov Nemocnice A. Leňa Humenné, prostredníctvom vzdelávania manažmentu v oblasti riadenia ľudských zdrojov, vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v oblasti informačných a komunikačných technológií a vzdelávania zamestnancov zameraného na podporu adaptability zamestnancov v transformujúcich sa podmienkach zdravotníctva.

1.6.2008 začali na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny používať špičkovú ventilačnú techniku (investícia za takmer 3 mil. Sk). Ventilačná technika je neoddeliteľnou a veľmi dôležitou súčasťou zdravotnej techniky. Niektoré rizikové stavy pacientov, ale i samotné operačné zákroky, si vyžadujú umelú pľúcnu ventiláciu pacienta.

Náklady na kúpu lampy do CT prístroja a mamografu činili 4,3 mil. Sk. K zníženiu tepelných strát a zvýšeniu tepelného komfortu prispela výmena okien a dverí na niektorých pavilónoch v hodnote 1,1 mil. Sk. Investície do prístrojovej techniky a energetického systému presiahli hodnotu 38 mil. Sk

30.10.2008 sa konala vedecká schôdza lekárov k nedožitým stým narodeninám Andreja Leňa

12.2008 - nemocnica zakúpila nové akumulátorové vozidlo MELEX a pre HTO špičkový hematologický analyzátor Coulter.

17.2.2009 nemocnica rozšírila svoje služby o poskytovanie novej liečebnej metódy, o Ozónoterapiu.

22.12.2009 sa interné oddelenie presťahovalo zo starej budovy do opravených priestorov v pavilóne LDCH na 1. a 3. poschodí.

6.10.2010 uviedla nemocnica do prevádzky nový CT prístroj, ktorý je nenahraditeľný pri diagnostike a liečbe mnohých ochorení. Prístroj prinesie výrazné skvalitnenie poskytovaných služieb pacientom nemocnice, rovnako, ako lekárom umožní komplexnú CT diagnostiku celého tela.

V roku 2011 sa Nemocnica A. Leňa Humenné, n.o. začlenila do siete nemocníc Svet zdravia, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť Svet zdravia, a.s. - patriaca do portfólia finančnej skupiny PENTA a dňa 28.8.2013 sa zakladateľom stáva Prešovské zdravotníctvo, a.s., Nemocničná 7, 066 01 Humenné.

Dňa 1.4.2014 dochádza k zrušeniu Ambulancie  všeobecného lekárstva v  Medzilaborciach a Pneumo-ftizeologickej ambulancie v Medzilaborciach – prechod do privátnej sféry.

Dňa 1.7.2014 dochádza k zmene právnej formy organizácie z neziskovej organizácie na akciovú spoločnosť , pričom došlo k prevzatiu činností v celom rozsahu z neziskovej organizácie na akciovú spoločnosť, vrátane prechodu všetkých pracovno-právnych vzťahov.